A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatvédelmi tájékoztatónk: adatvédelem

Vásárlástól való elállás joga

A Pannónia Webáruház csapata  kiemelten fontosnak tartja, hogy vásárlói a maximális figyelmet és segítséget kapják meg abban az esetben is, amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem szeretnék a megrendelt terméket.

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog.

 • a zárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontották fel, a termék visszaküldhető)

A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Webáruház részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta az 1. mellékletben található. 

A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 26. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

 1. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
 2. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webáruház részére.

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailenkeresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Webáruház a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Webáruház részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Webáruház részére az alábbi címre.

Visszaküldési postacím:
Pannónia Üzletház 
Németh Lajos ev.
9371 Vitnyéd Fő út 1/a

A termék Webáruház részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. 

A Webáruháznak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Webáruház visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve

 • a termék a Webáruház részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

Az Üzemeltető a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. A fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti a visszafizetés folyamata során.

Amennyiben a Webáruház az elállási jogokkal kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az Üzemeltető az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

ELÁLLÁS GYAKORLATBAN:
1) Fogyasztó/vásárló a elállás tényét (vásárlástól való elállás nyilatkozatminta az oldal alján található) jelzi webáruházunk felé a rendeles@pannoniawebshop.hu email címen vagy levelet küld a Webáruház postacímére.
2) A Webshop Ügyfélszolgálata a Vásárlóval egyeztet a visszaküldés módjáról. 
3) A vásárló gondosan becsomagolja a terméket.
4) A csomag cégünkhöz való beérkezését követően ellenőrzésre kerül.
5) Válasz emailben ügyfélszolgálatunk emailt küld a Vásárlónak az Elállás lezárásáról. 
6) Pozitív elbírálás esetén a megadott bankszámlára visszautaljuk a vásárló költségeit, kivételt képez ez alól a termék visszaküldésének költsége.

Amennyiben további kérdése merül fel keresse ügyfélszolgálatunkat: 
+36 70 572 8688 számon. 

Köszönjük együttműködését. 

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a.
e-mail: rendeles@pannoniawebshop.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………..

Rendelés egyedi azonosító száma: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………….

Alulírott fogyasztónak minősülő Vásárló tudomásul veszem és elfogadom, hogy az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Webáruház visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve

 • a termék Webáruház részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: 
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, ………………………………..