Einhell Akkus multicsiszoló VARRITO-Solo

 • A Power X-Change család tagja
 • Szerszám nélküli szerszám- és tartozékcsere a gyorsrögzítő segítségével
 • Egyszerű és kényelmes szerszámcsere a mágneses befogónak köszönhetően
 • Fordulatszám szabályozó elektronika, amelynek segítségével alkalmazkodik a megmunkálandó anyag és a felhasználási terület sajátosságaihoz.
 • Rezgéscsillapított akkumulátor csatlakozás
 • Biztos és kényelmes munkavégzés a Softgrip markolatnak köszönhetően
 • Szerszámtartó (12-féleképpen beállítható)

Pannónia Üzletház Vitnyéd
4.7
Based on 221 reviews
powered by Google

Pannónia Üzletház Vitnyéd
5.0
Based on 52 reviews
powered by Facebook

23.900Ft

23.900Ft

További tudnivalók

Leírás

Leszállított tartozékok

 • akku és töltő nélkül
 • Háromszög alakú csiszolólap
 • 9 db (3*P60 / 3*P80 / 3*P120) csiszolóvászonnal
 • Kaparó szerszám
 • Merülő fűrészlap fával és műanyaggal végzett munkához – HSS
 • Fém megmunkálásához készült BIM merülő fűrészlap – HSS (
 • Fa, műanyag és fém megmunkáláshoz készült BIM merülő fűrészlap – HSS
 • Fugákhoz készült szegmentált fűrészlap, gyémánt bevonattal

Az Einhellről… A Landau an der Isar-i szé khelyű Einhell Germany AG a vilá g egyik vezető vá llalata, amely otthoni é s kerti haszná latra, valamint hobbi alkalmazá sokra fejleszt é s kí ná l megoldá sokat. Legyen szó barká csoló kedvű magá nszemé lyekről, vagy profi felhaszná ló kró l, ná lunk mindenki megtalá lja a legmegfelelőbb megoldá st! Tö bb mint 50 é v tapasztalatá t felhaszná lva, az Einhell má ra tö bb mint 40 orszá gban megbí zható partneré vé vá lt azoknak, akiknek minősé gi elektromos ké zi szerszá mokra, nagy gé pekre é s szerszá mokra, valamint kerti é s ví ztechnoló giai eszkö zö kre, szerszá mokra van szü ksé ge. Az Einhellnek vilá gszerte mintegy 1600 alkalmazottja van. A vá llalatcsoport á rbevé tele kb. 552 millió euró . Ahogyan arra a jelmondata – „ Einhell WELL DONE – is utal, az Einhell Germany AG az idők sorá n folyamatosan é len já rt az innovatí v termé kek fejleszté sé ben é s a technoló giai ú jí tá sokban, amelyek kivá ló á r-é rté k ará nyt szavatoltak. A „ kivá ló minősé get a legjobb á ron má rka felé pí té sé n é s megerősí té sé n tú lmenően a vá llalat a fenntartható , nemzetkö zi piacokon való terjeszkedé sre fó kuszá l. Az Einhell jelenleg kb. 3500 termé ket forgalmaz, beleé rtve a gé pjá rmű tartozé kokat, szerszá mgé peket, valamint azokat az eszkö zö ket é s szerszá mokat, amelyekkel egyszerűbb a kerti é s a há z kö rü li munkavé gzé s, valamint a barká csolá s. Minden 1964-ben kezdődö tt, amikor a vá llalat szerződé ses partnerké nt transzformá torokat, kapcsoló berendezé seket é s a vá ltó á ramú irá nyvá ltó kapcsoló innovatí v megoldá sá t haszná lva, ipari csatlakozó -elosztó kat kezdett gyá rtani. A vá llalat jö vedelmezősé ge attó l fü gg, hogy tud-e innovatí v termé keket fejleszteni. Az Einhell fá radhatatlanul azon dolgozik, hogy olyan ú j termé keket fejlesszen, amelyek a piacon lé vő, hasonló funkció jú termé kektől jó l megkü lö nbö ztethetőek. Az Einhell né há ny termé ké t há zon belü l, sajá t gyá raiban ké szí ti, mí g a tö bbit rá termett, hozzá é rtő kü lfö ldi beszá llí tó k gyá rtjá k. Az Einhell nem loká lisan, hanem globá lisan figyeli a piacokat. Fő cé lunkat, vagyis, hogy ü gyfeleink kivá ló á r-é rté k ará nyú , nagy teljesí tmé nyű é s kivá ló minősé gű termé kekhez jussanak, csak akkor é rhetjü k el, ha az egé sz vilá gon jelen vagyunk. Beszerzé si straté giá nk ezé rt az egé sz vilá gpiacot lefedi.

0-15 Kg

1800 Ft

15-50 Kg

2990 Ft

50-100 Kg

6490 Ft

100-150 Kg

20400 Ft

1 év: Efco, Oleo-Mac, Matrix

2 év: Einhell, Black+ Decker, Ducati, Bort, Scheppach , Zipper , Goodyear ,Hecht, MTD

3 év: Flex, Texas, Powerplus, Stanley, Kawasaki

4 év: Riwall

Biztonságos fizetés

Az oldalon SSL tanúsítvánnyal biztosítjuk, hogy fizetési adataid ne kerüljenek rossz kezekbe.

Szerviz ügyintézés helyben

Minden általunk forgalmazott gép szakszervizével szerződéses viszonyban állunk. Így mindenkinél gyorsabban használhatod újra szerszámaidat.  

Rendelés feladás 24 órán belül

A gyorsaság a mai világban alap követelmény, de mi azt is szeretnénk, hogy számodra a legkevesebb mellékes költség legyen.