A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Adatvédelmi tájékoztatónk: adatvédelem

Pannoniawebshop.hu webáruház üzletszabályzata                 (letölthető dokumentum)

1. Preambulum

Kedves Vásárlónk, üdvözöljük a Pannoniawebshop.hu online áruházban. Kérjük, vásárlást megelőzően figyelmesen olvassa el az alábbi dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

A jelen üzletszabályzatban foglaltak – így a szállításra és megrendelésre vonatkozó feltételek is – továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a webáruházban történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vitnyédi Pannónia Üzletház árai és a pannoniawebshop.hu webáruház árai eltérhetnek egymástól. 

Németh Lajos ev. (a továbbiakban: Üzemeltető) a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a Webáruház felületén történt megjelenés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a már létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. Szolgáltató

Üzemeltető (a vásárló szerződéses partnerének) neve: Németh Lajos e.v.
Székhelye és telephelye: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 1993.05.03
Nyilvántartásba vevő szerv: Kapuvári Önkormányzat
Nyilvántartási szám: 4033360
Adószám: 46942467-2-28
Bankszámlaszám: 10404986-50526774-82861005 (Kereskedelmi és Hitelbank)
Webáruház ügyfélszolgálat: +36 70 572 8688
Üzlet elérhetősége: 96 242 001 (H - P 8:00-18:00; Szo 9:00-17:00)
E-mail: rendeles@pannoniawebshop.hu

 Tárhelyszolgáltató:
WebshopCompany Ltd UNIT 30, Red Scar Business Park Longridge Rd, PRESTON LANCASHIRE PR2 5NA United Kingdom
Tárhelyszolgáltató elérhetősége: https://webshopcompany.co.uk 
Tárhelyszolgáltató email címe: wsc@webshopcompany.uk 
Tárhelyszolgáltató telefonszáma: +00 44 2081 443 445
Magyarországi telefonszám: +36 1 445 1000

3. Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő/Vásárló együttesen
Üzemeltető: az Impresszumban közölt vállalkozó / vállalkozás.
Webáruház: a pannoniawebshop.hu weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, vagy szervezet, aki vagy amely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások valamelyikét igénybe veszi a Webáruházban, így különösen terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (továbbiakban: „Felhasználó”).  felhasználó
Vásárló/vevő/Ön: a  webáruházon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Webáruházban kínálatában szereplő, a Webáruházban értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

 • ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru) (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet);
 • ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut; (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet);
 • digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit;
 • digitális szolgáltatás: a) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy digitális adatokat hozzon létre, kezeljen, tároljon, vagy azokhoz hozzáférjen; vagy b) olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi a fogyasztó és a szolgáltatás más igénybe vevői által feltöltött vagy létrehozott digitális adatok megosztását, illetve az azokkal való egyéb interakciót;
 • digitális tartalom: digitális formában előállított vagy szolgáltatott adat

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

4. Vonatkozó jogszabályok

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
 • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • a fogyasztók és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról  szóló 1992. évi LXIII. törvény 
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről szóló (EU) 2018/302 rendelet
 • fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet
 • a fogyasztóvédelmi jogszabályok végrehajtásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló (EU) 2017/2394 rendelet
 • a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló 2009/22/EK irányelv

5. Általános feltételek

5.1 A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2014. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Jótállási igény vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról  az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5.2 A Webáruház megtekintésével, a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház felhasználója között. Ön, mint a Webáruház felhasználója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, Ön nem jogosult a Webáruház tartalmának megtekintésére, a Webáruházban vásárlást nem indíthat.

5.3 A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, és az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen felhasználási feltételek Adatkezelés menüpontjában meghatározottaknak megfelelően használja fel.

5.4 A Webáruházban történt megrendeléssel a Vásárló tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

6. Üzemeltető és vásárló közötti kommunikáció

6.1 Az Üzemeltető és a Vásárló közötti kommunikáció nyelve: magyar.

6.2 Az Üzemeltető, valamint a Vásárló közötti, a Vásárló megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. Az Üzemeltető és Vásárló közötti kommunikáció hivatalos formája email alapú írásbeli kommunikáció, azaz bármely nemű észrevételt, javaslatot, kérést esetleges panaszt a Vásárló a telefonos bejelentés mellett köteles írásban megtenni, majd az Üzemeltető legkésőbb 30 napon belül, de lehetősége szerint mihamarabb írásbeli választ ad.

6.3 Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve kizárólag magyar nyelven történik. Magyarország joga az irányadó.

7. A szerződés formája

A Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, melynek tartalma iktatásra és archiválásra nem kerülnek és utólagosan nem hozzáférhetőek, visszakereshetőek. A szerződés megkötésére, létrejöttére és teljesítésére a magyar jog szabályai az irányadóak.

8. A vásárlói kör meghatározása

8.0 Az értékesítési egységben, illetve a weboldalon ajánlott áruk értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik. Az árucikkek kereskedelmi újraértékesítése nem engedélyezett. Az Üzemeltető ennél fogva fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újraértékesítés céljából történt az ajánlattétel.

9. Árak

9.1 Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t, azonban nem tartalmazzák a házhozszállítás díját. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból a Üzemeltető az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben az Üzemeltető az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

9.2 Akciós áru (kedvezményes áru) esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről a megadott e-mail címre a megrendelés után az Üzemeltető értesítést küld. Az akciós ár mellett a Webáruház megjelenteti az eredeti eladási árat is áthúzva. A weboldalon meghirdetett akciók kizárólag a Webáruházra érvényesek.

9.3 A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján árcsökkentés bejelentése esetén meg kell jelölni a korábbi, a vállalkozás által az árcsökkentést megelőzően, meghatározott ideig alkalmazott árat. A korábbi ár a vállalkozás által az árcsökkentés alkalmazását megelőző harminc nap legalacsonyabb ára. Ha az árcsökkentés mértéke fokozatosan növekszik, akkor a korábbi ár az árcsökkentés első alkalmazása előtti, az árcsökkentés nélküli ár. Ha a termék harminc napnál rövidebb ideje van forgalomban, a korábbi ár a vállalkozás által az árcsökkentés alkalmazását megelőző tizenöt napban alkalmazott legalacsonyabb ár.

10. Eljárás hibás ár esetén

10.1 Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruházban felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő feltűnően nagy értékaránytalanságú ár miatt (téves ár miatt (pl. “0” Ft-os vagy “1” Ft), akkor a Webáruház nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

10.2  Hibás árnak kell tekinteni, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

11. A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

11.1 A megjelenített termékek a Webáruházon keresztül rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A szállítási költséget a Webáruház a termék árának és jellegének tekintetében automatikusan számolja ki, amelyet a Vásárló a termék kosárba tételével ellenőrizhet. A szállítási költség több termék esetén az ár és jelleg tekintetében változhat. 

11.2 A Webáruházban az Üzemeltető részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek, a gyártói katalógusból valók, illetve a bemutatótermekben bemutatott termékekről készültek. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.

11.3 A Webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a Webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással! A változtatásoka változtatás pillanata előtt létrejött szerződéseket nem érintik.

11.4 A termékek adatlapján feltüntetett értékek és tulajdonságok információs jellegűek. A Webáruházban forgalmazott termékek gyártóitól származó értékek, képek, tulajdonságok, melyekért, és az ebből adódó eltérésekért az Üzemeltető nem vonható felelősségre.

11.5 A termékek adatlapján feltüntetett mennyiség ’1’ nem a raktárkészlet mennyiségét jelentik. Az alap mennyiség a rendelhető mennyiséget jelenti, amelyet a Felhasználó/Vásárló igénye szerint nagyobb értékre, azaz több darabszámra változtathat.

11.6 A termék adatlapján feltüntetett elérhetőség, "alacsony készlet" "raktáron" "utolsó termékek a webshopban" megnevezések tájékoztató jellegűek, nem tükrözik a Webáruház valós árukészletét. A valós raktárkészlet a Pannónia Üzletházban folytatott telephelyi eladások miatt és az árubeérkezések miatt, akár naponta változhat.  

12. Vásárlási feltételek

12.1 A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki elfogadja a jelen  ÁSZF-ben foglalt feltételeket. A vásárlást megelőzően a pontos adatok megadásával ki kell tölteni a szállítási és számlázási adatokat.

12.2 A Webáruházban történő vásárlás során a Vásárlónak meg kell adnia személyes adatait, nevet, címét irányítószámmal és egy mobilszámot. Vállalkozás esetén a cég nevét, adószámát.

12.3 Felhasználó/Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Az Üzemeltető kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó/Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

12.4 Vásárló/Felhasználó köteles minden rendelés előtt adatai helyességét ellenőrizni. az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

13. Szolgáltatás igénybevétele

13.1 A Vásárlás és a hozzá tartozó adatszolgáltatás önkéntes.

13.2 A vásárlási szándék akkor tekinthető érvényesnek, ha a szállítási és számlázási adatok kitöltése és elküldésekor a felhasználó a jelen ÁSZF-et elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

13.3 A Vásárló csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. Gazdálkodó szervezet csak adószám megadásával vásárolhat.

13.4 Az Üzemeltető jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs adatlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. Az Üzemeltető jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve megrendelés) esetén a felhasználó részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

13.5 Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a Webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló/felhasználó és az Üzemeltető között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

13.6 A Webáruház 48 órán belül email formájában automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését, ennek hiányában a Vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

13.7 A szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását.

13.8 Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja.

13.9 Vásárlás folyamata

13.9.1 Válassza ki a megvásárolni kívánt terméket, majd a termék bruttó ára mellett található mezőben állítsa be a pontos darabszámot és nyomja meg a “KOSÁRBA” ikont. Amennyiben más terméket is szeretne vásárolni, ismételje meg az előbb leírtakat. Amennyiben úgy gondolja, hogy befejezte a vásárlást, kattintson a “KOSÁR” vagy a “Tovább a pénztárhoz” ikonra/szövegre.

13.9.2 (1. Kosár) A megjelenő oldalon alkalma nyílik javítani az adatbeviteli hibákat, kiüríteni a kosarat, a nem kívánatos tételeket a mínusz jellel kitörölni, tovább folytatni a vásárlást, valamint befejezni a vásárlást. Ha van kuponkódja, lehetősége van azt beírni a megfelelő mezőbe és a “Hozzáadás” gombra kattintva érvényesítheti kedvezményét! Kiválaszthatja a szállítási módot és látható a szállítási díj.  A vásárlást befejezheti A “TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gomb megnyomásával.

13.9.3  (2. Számlázási adatok) Itt kell megadnia szállítási és számlázási adatait.  A kézbesítési és számlázási cím eltérhet. A Vásárló a rendelés véglegesítése előtt minden esetben köteles ellenőrizni címét és telefonszámát, a megrendelt termékek összesítőjét és a szállítási módot. Az adatok ellenőrzését követően, ha mindent rendben talált, ki kell választani a fizetési módot.

13.9.4 Webáruház semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A cím helytelensége miatt meghiúsult rendelések újra küldésére csak abban az esetben van mód, ha a Vásárló a rendelés teljes vételárát a szállítási költségekkel együtt az Üzemeltető bankszámlaszámára átutalja.

13.9.5 Ahhoz, hogy megrendelését elküldhesse, el kell olvasnia és fogadnia az Általános Szerződési Feltételeket, tudomásul kell vennie, hogy a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik és el kell olvasnia /elfogadnia az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.  A vásárláshoz szükséges személyes adatok felhasználásának körét az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A feltételek tudomásulvételét és elfogadását a négyzetekbe elhelyezett pipával foganatosíthatja.

13.9.6 A megrendelés lezárása és Webáruháznak való elküldése a “RENDELÉS” gombra kattintva lehetséges.

13.9.7 A rendelés megerősítésével a Webáruház automatikus email-t küld a Vásárló által megadott email címre, amely visszaigazolja a Vásárló rendelését. A visszaigazolás tartalmazza  a megrendelt tételeket, a bruttó fizetendő összegeket, és a kiszállítási díjat. A Vásárló által a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás (Webáruház automatikus visszaigazoló emailje)  nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását. A visszaigazolás a 45/2014. (II. 26) kormányrendelettel összhangban készült. Az ajánlat elfogadásáig közölt termékinformációk tájékoztató jellegűek.

13.9.8 Amennyiben a visszaigazolás hibás adatot tartalmaz, azt a Vásárlónak haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetéig jeleznie kell a Webáruház ügyfélszolgálatának, hogy a kiszállítást megelőzően legyen mód a korrekcióra.

13.9.9 A Webáruházban elindított és lezárt rendelés módosítására kizárólag az Üzemeltető ügyfélszolgálatának segítségével van lehetőség.

5.9.10.  A Szolgáltató a Vásárló megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. Érvényes szerződés a felek között ekkor jön létre

13.9.11 A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik

14. Fizetési módok: átutalás, utánvét

14.1 Az Üzemeltető a Webáruházban többféle fizetési módot ajánl: átutalás, készpénzes fizetési mód vagy bankkártyás fizetés (házhozszállítás vagy személyes átvétel esetén)

14.2 Az átutalásos fizetési mód választásakor a Webáruház visszaigazoló emailt küld az átutaláshoz szükséges banki adatokkal és információkkal. Átutalás esetén a Vásárlónak meg kell várnia a Webáruház díjbekérő levelét, mielőtt az átutalást elindítja. 

14.3 Az utánvétes fizetési mód esetében a futárnál készpénzben vagy bankkártyával is lehet fizetni. 

14.4 Bankkártyával történő fizetési módot házhozszállítással együtt vagy üzletben történő személyes átvételi mód választásával lehet igénybe venni. A Webáruház nem kínál bankkártyás fizetési lehetőséget.

14.5 Az üzletben személyes átvétel esetében a készpénz mellett bankkártya elfogadására is van lehetőség. 

15. Megrendelések feldolgozása és teljesítése; a termék rendelkezésre állása

15.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8-17 óra között történik. A megrendelés leadására a Webáruházban 0-24 óráig lehetőség van, azonban a telefonon történő megrendelések leadására munkanapokon 8-17 óra között, hétvégén, szombaton 8-15 óra között van lehetőség

15.2 Általános teljesítési határidő a raktáron lévő termékek esetén, az Üzemeltető a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül, a raktáron nem lévő termékek esetén 20 napon belüli teljesítést vállal.

15.2.1 Amennyiben a megrendelt árucikk a raktárban nem áll rendelkezésre a rendelés idején és termék nem beszerezhető 20 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a vásárló értesítést kap.

15.2.2 Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetést a vásárló számára az Üzemeltető haladéktalanul visszautalja.

15.3 Ha Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, azt, a vállalt 20 napos határidőig a gyártótól nem kapja meg, köteles erről a tudomására jutás után a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

15.5 Webáruház nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások hibáiért, a rajta kívül álló okok miatt történő a gyártó által előzetes bejelentés nélküli változtatások miatt.

15.6 Webáruház fenntartja a jogot a már automatikusan visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

15.7 A Webáruházból automatikusan emailben visszaigazolt megrendelés, a szerződés megkötésére irányuló nyilatkozat megérkezéséről szóló visszaigazolás, nem jelenti a szerződés megkötésére vonatkozó fogyasztói ajánlat elfogadását. A visszaigazolás a 45/2014. (II. 26) kormányrendelettel összhangban készült.

15.8 A termék adatlapján feltüntetett elérhetőség, "alacsony készlet" "raktáron" "utolsó termékek a webshopban" megnevezések tájékoztató jellegűek, nem tükrözik a Webáruház valós árukészletét. A valós raktárkészlet a Pannónia Üzletházban folytatott telephelyi eladások miatt és az árubeérkezések miatt, akár naponta változhat.  

16. A termékek feletti tulajdonjog átadása

16.1 A Termékek feletti tulajdonjogot az Üzemeltető a termék teljes vételárának – beleértve az esetleges jutalékok, költségek, díjat megfizetését – maradéktalan megfizetéséig fenntartja. 

16. 2 A tulajdonjog-fenntartással érintett terméket a Megrendelő nem jogosult továbbértékesíteni, biztosítékként vagy fedezetként felajánlani, zálogba adni vagy módon megterhelni.

16.3 Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, Vállalkozó– a felmerült költségei megtérítése mellett – követelheti a Megrendelő részére átadott/leszállított terméknek Vállalkozó részére való visszaszolgáltatását.

16.4 Amennyiben a terméket átalakították a 11.2 pont szerinti esetben a termék ellenértékének teljes kifizetéséig Vállalkozó a terméket a Megrendelő költségére visszaszállíthatja és ezt a Megrendelő tűrni köteles. A Megrendelő e tekintetben az ÁSZF elfogadásával lemond a birtokvédelmi jogáról és hozzájárul ahhoz, hogy a termékek leszállítási helyére (telephelyre, lakásba, egyéb ingatlanba) a Vállalkozó vagy annak képviselője a termékek visszaszállítása céljából, a visszaszállítás időtartamára bemenjen.

16.5 Amennyiben a Vásárló korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.

16.6 Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárló figyelmét.

16.7 Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárlókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

17. Magyarország területén kívülre (külföldre) történő értékesítés

17.1 A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak  azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

17.2 A kommunikáció és a vásárlás nyelve a magyar nyelv, Üzemeltető nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.

17.3 Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

17.4 Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

17.5 Vásárló a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

17.6 Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg,

17.6.2 Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.

17.7 Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

17.8 Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

17.9 Amennyiben Vásárló az ÁSZF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.

17.10 Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyarországi lakcímmel regisztrált vásárlót ez a jog nem illet meg.

17.11 Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyeztetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.

18. Megrendelések kiszállítása és átvétele

18.1 A termékek szállításához az Üzemeltető szerződéses szállító partnert vesz igénybe illetve a szállítást saját szállító járművel végzi attól függően, hogy a megrendelt termék gazdaságosan és biztonsággal melyik szállítási lehetőséggel szállítható.

18.1.1 Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szállítás módját megváltoztassa, amely változtatás nem érintheti hátrányosan a vásárlót. A vásárlót nem terhelheti plusz költség a szállítási mód Üzemeltető által történő változtatása miatt.

18.2 A szállítás az Üzemeltető telephelyéről történik.

18.3. A megrendelt termékek kiszállítása az Üzemeltető Magyarország területén vállalja.

18.4 Üzemeltető külföldre nem szállít.

18.5 A szállítás megkezdéséről az Üzemeltető emailt küld, a szállítás maximális időtartama 4 nap. Feltéve, ha a megrendelés és a maximális szállítási idő között nincsenek ünnepnapok, munkaszüneti napok. Ebben az esetben a szállítási idő legfeljebb 7 nappal meghosszabbítható.

18.6 A szállító partner által kézbesített megrendelések esetében a szállító partner 2x kézbesítést vállal. Eszerint az első alkalommal meghiúsult szállítás után a szállító telefonon/emailben egyeztet a Vásárlóval a következő szállítási dátumról.  Amennyiben másodszori kísérlet alkalmával sem veszi át a Vásárló a terméket, a szállító partner a terméket visszaszállítja az Üzemeltető telephelyére és a szállítás sikertelen státusszal zárul.

18.7 A saját szállító járművel történő szállításra előzetes telefonos egyeztetést követően kerül sor.

18.8 Sikertelen szállítás: amennyiben a szállítás során a vásárló hibájából a termék(ek)  átvétele nem történik, a szállítást sikertelen.

18.8.1 A sikertelen szállításból adódó költséget az Üzemeltető a Megrendelőre terheli. 

18.9 A sikertelenszállítás után újbóli szállításra csak a termék teljes vételárának és a kétszeri szállítási díj összegének előzetes megfizetése után kerülhet sor.

18.10 A Megrendelő felelőssége, hogy kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában – de az átvételt követő 48 órán belül - ellenőrizni a termék, illetve a termék csomagolásnak sértetlenségét, ellenőrizze a termék(ek) darabszámát.

18.10.1 Sérült csomagolás, sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibákat. A szállító partner képviselőjével együtt kitöltött jegyzőkönyv egy példánya a Vásárlót illeti.

18.10.2 A szállításból adódó sérülésekért a megrendelés kiszállítója a felelős.

18.10.3. A szállítás miatt bekövetkezett sérülésekért a Webáruház Üzemeltetője nem vállal felelősséget, amennyiben a sérülések, hiányok jegyzőkönyvbe vétele nem történik meg. A sérülésekből adódó reklamáció kezelésére a szállítást végző partner kötelessége.

18.10.4 A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át.

18.11 Az esetleges szállítási késedelem miatt vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén az Üzemeltetővel szemben kártérítési igény nem érvényesíthető.

18.12 A Vásárló a termék átvételét követően, haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő 48 órán belül a terméket, annak tartalmát, a termék sértetlenségét és használhatóságát ellenőrizni.

18.13 Az átadás-átvétellel az áruban bekövetkező kár veszélyének viselése a vásárlóra száll át. Az átvételt követően az áruban bekövetkező sérülésekért, hiányokért a Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Amennyiben az adott termékre jogszabály jótállást nem ír elő, úgy hiba miatti kifogás esetén a kellékszavatosság szabályai szerint a vásárlást követő 12. hónaptól a vásárlónak kell igazolnia, hogy a hiba az átadás-átvétel időpontjában az áruban már megvolt.

19. Minőségi ellenőrzési kötelezettség, rendeltetésszerű használat

19.1 A Megrendelő köteles a terméket a teljesítéskor/szállításkor/átvételkor azonnal, de legkésőbb 1 munkanapon belül a teljesítés megfelelőségének érdekében ellenőrizni minőség és mennyiség szerint. A Megrendelő köteles minőségi kifogását Üzemeltetővel írásban közölni a teljesítéstől számított legkésőbb 1 munkanapon belül, a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

19.2 A termékek rendeltetésére való alkalmasságának ellenőrzését a Megrendelő köteles elvégezni. A Megrendelő kötelessége a termékek rendeltetésszerű használatát biztosítani. A termék nem rendeltetésszerű használatából fakadó károkért Vállalkozó felelősséget nem vállal.

19.3 A Felek megállapodnak abban, hogy az áru külső minőségi átvételére a teljesítést követően 1 (egy) munkanap áll a Megrendelő rendelkezésére. Amennyiben az áru a Megrendelő véleménye szerint nem szerződésszerű, illetve nem megfelelő, úgy erről Vállalkozót a fenti határidőn belül köteles írásban értesíteni.

19.4 Vállalkozó 5 munkanapon belül állást foglal a tétellel kapcsolatban, és 3 (három) munkanapon belül érdemben nyilatkozik a minőségi kifogásról. A Megrendelő a kifogás elfogadása esetén jogosult élni a hibás teljesítés esetén érvényesíthető jogaival. Kicserélés, visszaszállítás esetén a szállítási költség Vállalkozót terheli.

19.5 A reklamáció, garancia és szavatossági jogokkal kapcsolatos rendelkezések az ASZF megfelelő pontjaiban részletesen rendelkezik. 

20. Vásárlástól való elállás joga

20.1 Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a Webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

20.1.1 A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

20.2 A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • a terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

20.3 A fogyasztónak minősülő Vásárlót nem illeti meg az elállási jog.

 • ezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontották fel, a termék visszaküldhető)

20.4 A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

20.5. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Webáruház részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta az 1. mellékletben található. 

20.6 A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 26. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. 

20.6.1 Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

20.6.2 Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Webáruház részére.

20.6.2.1 Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailenkeresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Webáruház a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

20.7 A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Webáruház részére.

20.8 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Webáruház részére az alábbi címre.

Visszaküldési postacím:
Pannónia Üzletház 
Németh Lajos ev.
9371 Vitnyéd Fő út 1/a

20.9 A termék Webáruház részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. 

20.9.1 A Webáruháznak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

20.10 Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Webáruház visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve

 • a termék a Webáruház részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

20.11 Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe. 

20.12 Az Üzemeltető a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon köteles visszafizetni az összeget, kivéve, ha a fogyasztó kifejezetten beleegyezett abba, hogy a visszatérítéshez a vállalkozás más fizetési módot alkalmazzon. A fogyasztót semmilyen többletdíj nem terhelheti a visszafizetés folyamata során.

20.13 Amennyiben a Webáruház az elállási jogokkal kapcsolatban tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Webáruház megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

20.14 Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget az Üzemeltető az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

21. Jótállás

21.1 Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Webáruház üzemeltetője jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

21.2 A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

21.3 Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

21.4 A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit,
 • az Áru vételárát.

21.5 A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

21.6 A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

21.7 A termékre irányadó kötelező jótállási idő 2021. január 1. napjától kezdődően a termék bruttó fogyasztói árától függően sávosan változik, azaz a jótállási idő az alábbiak szerint alakul a jogszabály által előírt ársávok mentén:

 • A 250.000 forint eladási ár felett 3 év kötelező jótállást határoz meg a szabályozás (250.001 Ft-tól felfelé).
 • A 100.000 forintot meghaladó, de maximum 250.000 forint eladási ár esetén 2 év a kötelező jótállás időtartama (100.001 Ft - 250.000 Ft-ig).
 • A 10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év a kötelező jótállás időtartama (10.000 Ft - 100.000 Ft-ig).

21.8 A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

21.9 A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, a terméknek a fogyasztó részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést az Üzemeltető vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

21.9.1 Amennyiben a Vásárló a terméket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor az átadás napja lesz a jótállás kezdő időpontja.

21.10 Az Üzemeltető a jótállási jegyet nyomtatott forma helyett elektronikus formában is átadhatja a Vásárlónak – legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon. Ez esetben a jótállási jegyen az Üzemeltető feltünteti a képviseletében eljáró személy elektronikus aláírását.

21.11 Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Webáruház üzemeltetője, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutatóhibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

21.12 A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

21.13 Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

21.14 Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

21.15 A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

21.16 Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

21.17 Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

21.18 A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik

21.19 Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

21.20 Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

21.21 A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

21.22 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztó a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik..

22. Kellékszavatosság

22.1 Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön Webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

22.2 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

22.3 Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legalább egy év.

22.4 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

22.5 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

22.6 Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

23. Termékszavatosság

23.1 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

23.2 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

23.3 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

23.4 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

23.5 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

23.6 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

23.7 Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

24. Panaszkezelés

24.1 Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Vásárlónak/Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az Üzemeltető e-mail címén, vagy postai levél útján is közölheti.

24.2 A beérkező panaszt az Üzemeltető 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

24.3 Panasszal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. 

Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.

Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.

Telefonszám: +36 96 795 950

Telefax: +36 96 795 955

email cím: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu

24.4 Panasza esetén lehetősége van az alábbi Békéltető Testülethez fordulni:

Név: Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István király út 10/A

Telefonszáma: +36 1 96 520 217

Email cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Békéltető Testületek listája

24.5 Online vitarendezés lehetősége alább érhető el: ONLINE VITARENDEZÉS

25. A felelősség korlátozása

25.1  A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

25.2 A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

25.2.1 Az Interneten küldött, vagy fogadott bármilyen adat.

25.2.2 Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a Webáruház normális működését és a vásárlást.

25.2.3 A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása.

25.2.4 Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése.

25.2.5 Bármely szoftver nem megfelelő működése.

27.2.6 Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

25.3 A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen kárért, ami az áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Egyedül a Vásárló felelős az áruházhoz való csatlakozásért és a weblapon történő vásárlásáért.

25.4 A Vásárló felelőssége felmérni azt, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a  behatolóktól.

25.5 A Webáruház bármikor értesítés nélkül megváltoztathatja a vásárlás feltételeit, kötöttségek nélkül módosíthat bármilyen árat vagy határidőt. A változás a weblapon történő megjelenés időpontjától lép életbe.

25.6 A Webáruház szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a rendelését és  törölheti a regisztrációját annak, aki bármilyen formában megsérti a szabályokat. A Vásárló nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

26. Szerzői jogok

26.1 Miután a https://pannoniawebshop.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos ahttps://pannoniawebshop.hu/  weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Webáruház írásos hozzájárulása nélkül.

26.2 A https://pannoniawebshop.hu/  weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

26.3 Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

26.4 Tilos a https://pannoniawebshop.hu/  weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://pannoniawebshop.hu/ weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 26.5 A https://pannoniawebshop.hu/ név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag az Üzemeltető és tulajdonos írásos hozzájárulásával lehetséges.

26.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Üzemeltetőt kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként bruttó 25.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén az Üzemeltető közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

26.7  A https://pannoniawebshop.hu/ weboldalon található képek és szövegek az oldalt létrehozó szellemi tulajdonát képezik. Azok részben vagy egészben történő nyilvános felhasználása kizárólag írásos felhatalmazással lehetséges.

26.8 A jelen ASZF szerződi joga az ASZF 2. pontjában meghatározott Tárhelyszolgáltató ügyvezetőjét illeti. 

Az illetéktelen felhasználás jogi következményeket von maga után!

Központi elérhetőségeink: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a. rendeles@pannoniawebshop.hu

27. Érvényesség

Az Általános Szerződési Feltételek 2024.01.21-től visszavonásig érvényes.

1. melléklet

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 9371 Vitnyéd Fő út 1/a.

e-mail: rendeles@pannoniawebshop.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………..

Rendelés egyedi azonosító száma: …………………………………………………….

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………….

Alulírott fogyasztónak minősülő Vásárló tudomásul veszem és elfogadom, hogy az elállási nyilatkozat kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Webáruház visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve

 • a termék Webáruház részére történő visszaküldéséért fizetett költséget,
 • azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, valamint
 • a Vásárló nem magyarországi banknál vezetett bankszámlájára történő vételár visszautalással felmerülő tranzakciós stb. költséget vagy banki készpénzbefizetés költségét.

A fogyasztónak minősülő Vásárló(k) aláírása: 
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt, ………………………………..